Verkoopsvoorwaarden

Algemeen

De algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle geleverde prestaties, behalve indien uitdrukkelijk anders (schriftelijk) overeengekomen. Moïzo bv is de officiële naam van de handelsvennootschap, waarbij de handelsnamen Moizo en CPA eveneens geldend gebruikt kunnen worden.

Offertes

De offertes zijn steeds volledig vrijblijvend en blijven maximaal 30 dagen geldig. De prijzen worden opgegeven exclusief
taksen en BTW.

Bestellingen

Een bestelling dient schriftelijk bevestigd te worden door de klant via bestelbon. Elke wijziging tijdens een opdracht dient door de klant schriftelijk bevestigd te worden. Een bevestigde opdracht of bestelling in uitvoering kan enkel schriftelijk worden geannuleerd of stopgezet door de klant. Moïzo zal de reeds ingeplande en/of uitgevoerde prestaties en kosten factureren en behoudt zich het recht voor een schadevergoeding te vragen welke de helft van de voorziene te leveren diensten bedraagt.

Realisatie

Het geven van een “goed voor druk” door de klant hetzij op een proef of op het ontwerp, dekt verantwoordelijkheid van Moïzo in geval van vergissingen of nalatigheden die na de bedrukking vastgesteld worden. De auteurscorrecties dienen door de klant opgegeven te worden.

Eventuele afwijkingen in kleurweergave die voortkomen uit de gebruikte productieprocédés, zijn door de klant te aanvaarden. De kleurvastheid, de weerstand aan het licht en weeromstandigheden zijn nooit gewaarborgd, tenzij hiervoor een schriftelijke waarborg werd gegeven.

Voor alle gedrukte artikelen of andere fysieke realisaties is een kwantitatieve tolerantie van 10% toegestaan. Alle postale tarieven zijn indicatief opgegeven. Indien de klant beslist om bepaalde diensten via een eigen leverancier uit te voeren, bijvoorbeeld drukwerken of advertenties, is Moïzo niet verantwoordelijk voor de afgeleverde diensten door deze leverancier.

Eigendomsrecht

De projecten, schema’s, creaties, maquettes en modellen gerealiseerd door Moïzo blijven haar eigendom en mogen niet gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming.

Alle ontwerpen, composities, lay-outs, foto’s, beelden en teksten, m.a.w. al het materiaal dat voor de realisatie van de bestelling gebruikt werd, blijft volledig eigendom van Moïzo. Alle bronbestanden en gebruikte fonts zijn eigendom van Moïzo.

Moïzo is niet verantwoordelijk voor de ontwerpen, realisaties en materialen, foto’s en beelden door de klant bij haar in bewaring gegeven.

Levering

Laattijdigheid op de afgesproken leveringstermijn ten gevolge overmacht, ongeval, ziekte, het niet respecteren van de leveringstermijn door een leverancier en/of onderaannemer van Moïzo bv kan geen reden uitmaken tot schadevergoeding of weigering de goederen in ontvangst te nemen. De leveringstermijn wordt steeds opgegeven bij wijze van inlichting.

Alle goederen, zelfs franco verstuurd, reizen op risico van de geadresseerde.

Klachten

Elke klacht dient aangetekend, uiterlijk binnen de 8 dagen na de uitvoering gericht te worden aan de maatschappelijke zetel, Prins Boudewijnlaan 7B bus 0202, 2550 Kontich. Een eventuele schadevergoeding naar de klant kan nooit meer bedragen dan de door Moïzo bv uitgevoerde diensten, exclusief materialen, drukwerken en/of portokosten.

Facturatie / betaling / bevoegdheid

Bij bestelling kan een voorschot van 30% gevraagd worden. Indien Moïzo bv voor het uitvoeren van zijn opdracht beroep dient te doen op derden, behoudt hij zich het recht hiervoor een voorschot van minimum 80% te vragen. Voor portokosten is steeds het volledige bedrag op voorhand te voldoen.

De facturen zijn contant betaalbaar, zonder korting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Iedere persoon of maatschappij die aan Moïzo bv een opdracht geeft met het verzoek deze aan een derde te factureren, maakt zich sterk voor deze derde (art. 1120 B.W.) en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor deze betaling.

De verwijlintrest op niet of laattijdig betaalde sommen bedraagt 15% op jaarbasis. Hiervoor is geen ingebrekestelling noodzakelijk. Bovendien wordt elke niet-betaalde factuur van rechtswege verhoogd met 10%, eveneens zonder ingebrekestelling, dit met een minimum van 250 euro.

Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.